Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára
 1. Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi vzdelávacími službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, telefónne číslo a email.
 2. Z akého dôvodu? Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou služieb.
 3. Na základe akého právneho základu? Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť. Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.
 4. Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať? Pokiaľ na základe prihlášky dôjde k uzatvoreniu zmluvy, spracúvame vaše osobné údaje v rámci vzdelávacej činnosti. Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 6 mesiacov od našej poslednej komunikácie.
B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu
 1. Pokiaľ využijete naše služby, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón a email.
 2. Z akého dôvodu? Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok. Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).
 3. Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje? Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti. Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o poskytnutí našich služieb.
 4. Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať? Osobné údaje objednávateľov a klientov spracúvame počas doby poskytovania vzdelávacích služieb a následne uchovávame po dobu 5 rokov od zániku zmluvy.

Kto sa k údajom dostane?

 1. Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:
  1. Externého účtovníka
  2. Fakturačný software
  3. Webhosting
  Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

Čo by ste ďalej mali vedieť

 1. V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 2. V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.
 3. Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@itpn.sk alebo zavolajte na tel. č. 0903 547 120

Používanie súborov cookies

 1. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.
 2. Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.
 3. Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:
  1. Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  2. Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  3. Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.
  4. Používané súbory cookies:

   Názov Vydavateľ Účel a popis Typ/Doba
   _gid Google Analytics cookie obsahuje informácie o jednotlivých navštívených stránkach. Sledovanie zobrazenia stránok a počtu zobrazení Analytické / 1 deň
   _ga Google Analytics Google Universal Analytics - aktualizovaná verzia _gid cookie. Obsahuje aj unikátny vygenerovaný kód užívateľa (anonymní), určený k identifikácii jednotlivých užívateľov. Na základe informácii z tohoto cookie sa vyhodnocujú všetky analytické dáta do reportu. Analytické / 2 roky
   UA-143184443-1 Google Analytics Google Universal Analytics - obsahuje informáciu o unikátnom označení Analytics účtu, ku ktorému Google asociuje všetky zhromaždené dáta. Analytické / 1 minúta

  5. Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.
  6. Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:
   • Internet Explorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
   • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
   • Firefox - https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
   • Safari - https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
   • Opera - https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
   • Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 1. Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.
 2. Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu info@itpn.sk, aby sme mohli riešiť vaše obavy alebo pripomienky. Taktiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto zásad, ak nastanú zmeny v spracovaní osobných údajov v rámci našej spoločnosti.